สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. MOA กับ ASSIST เพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับ “ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่”

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย คุณ Arumugaraj Davitdurai Pandian ผู้อำนวยการ ASSIST และ คุณสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ฝึกอบรมสำหรับโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบควบคุมอัตโนมัติ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ

จากนั้น ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (TFII) ได้นำคณะผู้บริหาร มจพ. บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ ASSIST เยี่ยมชมพื้นที่ปรับปรุงใหม่สำหรับใช้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบควบคุมอัตโนมัติ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่ ณ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ นี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตกำลังคนให้มีความเชี่ยวชาญในระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ระบบการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบบ้านอัจฉริยะ ระบบ SCADA และ IOT ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้วิศวกรจำนวนมากในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในอนาคตอันใกล้ ระยะแรกของการดำเนินงาน TFII-Schneider Center of Excellence จะจัดฝึกอบรมให้กับคณาจารย์ของ มจพ. และจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ให้กับอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา 14 แห่งทั่วประเทศ เพื่อผลิตวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีเป้าหมายในการผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพจำนวนมากต่อไป