ธนาคารไทยเครดิต ยกระดับสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ประกาศยกระดับสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น “ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)” ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป เพื่อรองรับศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจ พร้อมมอบประสบการณ์บริการทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดโอกาส เพื่อสร้างการเติบโตและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ตามปรัชญา “Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ”

นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารไทยเครดิตมุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารพาณิชย์อันดับหนึ่งในการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อยและลูกค้าบุคคล รวมไปถึงความมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจของธนาคาร “Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ” การยกระดับธนาคารไทยเครดิตเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบจะช่วยรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของธนาคาร เติมเต็มศักยภาพของธนาคารให้สามารถเดินตามพันธกิจที่วางไว้ และสามารถตอบสนองความต้องการด้านบริการทางการเงินของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจให้กับธนาคารด้วย”

ทั้งนี้ ภายหลังการยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ธนาคารได้เปลี่ยนชื่อภาษาไทยเป็น ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษเป็น Thai Credit Bank Public Company Limited พร้อมเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ และเปลี่ยนชื่อช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของธนาคาร อาทิ เว็บไซต์ ใช้ URL www.thaicreditbank.com เพจ Facebook ใช้ชื่อ Thai Credit Bank และ YouTube ใช้ชื่อ Thai Credit Bank

ที่มา: ไออาร์ พลัส