วว. /พันธมิตรอาเซียน ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย แผนปฏิบัติการระดับเมือง นำเทคโนโลยี นวัตกรรม ควบคุมมลพิษทางอากาศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานเปิดการประชุม  TISTR  International Conference on Air Pollutions, Perspective, Prediction, Prevention and Control (In conjunction with ASEAN Sustainable Energy Week 2023, ASEW)  ซึ่งได้รับเกียรติจาก  Dr. Preeti  Soni  Head, Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) เป็น Keynote  Speaker  ในหัวข้อเรื่อง Perspective  on  Air  Pollution  Management  of Asia-Pacific  Region

โดยมี ดร.ประทีป  วงศ์บัณฑิต  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก วว.  กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) Asian Institute of  Technology และผู้ทรงคุณวุฒิจาก เวียดนาม  อินโดนีเซีย  สหรัฐอเมริกา โอกาสนี้  นายสมพร  มั่งมี กรรมการ วว.  ดร.สุวิทย์ อัจริยะเมต  ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ วว.  เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในวันที่ 31  สิงหาคม 2566 ณ ห้อง MR 103  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และรูปแบบไฮบริด

ทั้งนี้ วว. เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทย ในการดำเนินโครงการ Enhanced capabilities to adopt innovative technologies for city air pollution control in select countries of the Asia-Pacific ร่วมกับหน่วยงาน Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT), United  Nations  Economic  and  Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Korea-ESCAP  Cooperation Fund  (KECF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับเมือง ให้สามารถนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับช่องว่างและความจำเป็นของเทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศ

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย