EXIM BANK จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการประกอบอาชีพ สร้างพลังสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับครัวเรือนสู่ชุมชนในพื้นที่เขตพญาไท

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) บรรยายหัวข้อ “พลังสตรี พลังเศรษฐกิจ พลิกชีวิตครอบครัวและชุมชน” ให้แก่กลุ่มสตรีและประชาชนที่สนใจในชุมชนพื้นที่เขตพญาไทกว่า 22 ชุมชน ในกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK กับสำนักงานเขตพญาไทภายใต้ “โครงการ EXIM เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการสตรีกลุ่มเปราะบาง” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงินและการประกอบธุรกิจให้กลุ่มสตรีในชุมชนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยมีนายพัลลภ ไพฑูรย์บัวทอง ผู้อำนวยการเขตพญาไท ให้การต้อนรับและ ดร.ทองกร พลอยเพชรา นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหาร การแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ณ ลานกิจกรรมชุมชนวัดมะกอก (กลางสวน) เขตพญาไท นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK นำกลุ่มสตรีและสมาชิกชุมชนร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว อาทิ พริก กะเพรา โหระพา ภายใต้ “โครงการสวนผักรักษ์พอเพียง” ณ สวนพญาไทภิรมย์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566